Advotax
Polsko-Niemieckie Doradztwo Podatkowe

ul. Lotnicza 1
60-421 Poznań, Polska
tel.: +48 602 354 385 , +48 61 84 11 722
fax: +48 61 84 31 426
office@advotax.pl

  PL   EN   DE   RU  
  O firmie Wspólnicy Obsługa Klienta Usługi Partnerzy Dojazd

 
 Usługi

 

Doradztwo podatkowe

 • Reprezentowanie przed organami administracji podatkowej oraz sądami administracyjnymi

 • Reprezentowanie w trakcie kontroli podatkowej

 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie polskiego
  i międzynarodowego prawa podatkowego z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Przygotowujemy dokumentacje transakcji między podmiotami powiązanymi, a także dokumentacje transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Z roku na rok rośnie liczba drobiazgowych kontroli podatkowych, kwestionujących poprawność stosowanych cen
w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Wykrycie przez urząd nieprawidłowości niesie za sobą negatywne konsekwencje dla podatnika. Jako kancelaria specjalizujemy się w sporządzaniu takich dokumentacji i przedkładaniu ich w odpowiednim terminie, mając na względzie dbałość o komfort i bezpieczeństwo Klienta.

Koordynowanie procedury wiążących porozumień cenowych (APA)

Od 1 stycznia 2006 r. obowiązują przepisy Ordynacji Podatkowej, wprowadzające procedurę wiążących porozumień cenowych (Advanced Pricing Agreements - APA). Wiążące porozumienia cenowe to porozumienia zawarte pomiędzy podatnikiem
a właściwym organem podatkowym, czyli Ministrem Finansów, dotyczące wszystkich aspektów wyceny transakcji z podmiotem powiązanym. Istotą APA jest uzyskanie formalnego potwierdzenia od administracji podatkowej prawidłowości ustalenia ceny transferowej. W ten sposób podatnik ma pewność, że ceny transferowe w transakcjach objętych porozumieniem nie będą kwestionowane. Wyrażamy opinię, iż wprowadzenie w Polsce nowoczesnych rozwiązań z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego zapewne wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju i pozwoli na szybszą integrację polskiej gospodarki z gospodarką światową.

Sporządzanie opinii podatkowych

Wśród naszych usług, oferujemy sporządzanie pisemnych opinii podatkowych, które uwzględniają wszystkie aspekty stosowania przepisów prawa podatkowego. Nasze opinie mają w kluczowej swojej funkcji ułatwić menedżerom wybór najlepszej decyzji, przy jednoczesnej optymalizacji skutków podatkowych określonych zdarzeń gospodarczych, co niewątpliwie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa.

Sporządzanie i kontrola zeznań podatkowych

Oferujemy badanie ksiąg pod względem prawidłowości ustalenia przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych w szczególności ustawy o podatku VAT,
ustaw o podatku dochodowym oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opracowywanie koncepcji oszczędzających i optymalizujących wysokość podatków

Dzięki przygotowanym przez nas kompleksowym analizom skutków podatkowych określonych zdarzeń gospodarczych, transakcji, umów i planów na przyszłość, wskazujemy naszym Klientom ewentualne zagrożenia oraz sposoby ich eliminacji, które mogą przynieść wymierne korzyści finansowe.

Księgowość

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości jednostki,
  w tym zakładowego planu kont

 • Ewidencję VAT

 • Kompleksową obsługę płac i rozliczeń składek
  na ubezpieczenia społeczne

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

 • Sporządzanie zeznań podatkowych zgodnie z wymogami prawa podatkowego

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowanie planów amortyzacyjnych

Kadry i płace

Kompleksowa obsługa płac obejmuje w szczególności:

 • Sporządzanie listy płac

 • Przygotowanie, przekazania druków zgłoszeniowych
  i wyrejestrowań płatnika składek oraz osób podlegających ubezpieczeniom

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS

Świadczymy także usługi doradcze w związku z zatrudnieniem obywateli niemieckich w Polsce

Doradztwo ekonomiczne i finansowe

W celu podjęcia optymalnych decyzji o charakterze strategicznym dla przedsiębiorstwa, menedżerowie potrzebują rzetelnej i sprawdzonej informacji oraz bezstronnego komentarza. Wśród naszej oferty widnieje sporządzanie:

 • Analiz finansowych

 • Analiz ekonomicznych

 • Analiz strategicznych

Rejestracja działalności

Przy współpracy z wiodącymi kancelariami prawnymi zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie:

 • Przygotowania umowy spółki zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klienta

 • Koordynacji obsługi notarialnej

 • Rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • Uzyskania numerów REGON i NIP

 • Rejestracji w Urzędzie Skarbowym jako podatnika VAT
  oraz VAT/UE

Pozostałe usługi

 • Doradztwo w zakresie podejmowania działalności i tworzenia przedsiębiorstw w poszczególnych krajach, w tym również negocjacje z przyszłymi partnerami

 • Doradztwo inwestycyjne i finansowe

 • Wycena przedsiębiorstw

 • Doradztwo związane z kupnem lub sprzedażą przedsiębiorstw

 • Doradztwo w zakresie reorganizacji przedsiębiorstw

 • Oszacowanie ryzyka związanego z transakcją, obejmujące ryzyko inwestycji w dane przedsiębiorstwo

 • Opis specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz branży

 • Opis systemu rachunku kosztów, sporządzanie kalkulacji kosztów